Data opublikowania: 07.04.2009


Regulamin serwisu Uslugodawca.pl

Definicje:


Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z serwisu internetowego Uslugodawca.pl


Usługodawca (oferent) – użytkownik, który po zaakceptowaniu warunków niniejszego regulaminu dokonał procesu rejestracji i prezentuje w serwisie internetowym Uslugodawca.pl oferowane przez siebie usługi.


I. Postanowienia ogólne


1. Serwis internetowy Uslugodawca.pl (zwany dalej Serwisem), służy Usługodawcom do prezentacji swoich usług, zaś wszystkim innym Użytkownikom do zapoznania się z ofertą oraz ewentualnego pozyskania danych kontaktowych Usługodawcy.


2. Korzystanie z Serwisu możliwe jest jedynie w przypadku akceptacji niniejszego Regulaminu. Użytkownicy, którzy nie akceptują niniejszego Regulaminu z jakiegokolwiek powodu, nie mogą korzystać z Serwisu ani żądać jakichkolwiek świadczeń ze strony Uslugodawca.pl.


3. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w Polsce przepisów prawa.


II. Korzystanie z serwisu


1. Użytkownik nie może korzystać z serwisu w inny sposób niż przez przeglądarkę internetową.


2. Użytkownik nie może korzystać z programów automatycznie pobierających zawartość Serwisu.


3. Jeżeli Usługodawca jest osoba fizyczna, musi być pełnoletni.


4. Usługodawca (oferent) ponosi pełną odpowiedzialność prawna za treść prezentowanej w Serwisie oferty. Prezentowana oferta powinna być opisana zgodnie z prawda, a Usługodawca powinien posiadać wszelkie niezbędne uprawnienia do wykonywania prezentowanej usługi.


5. Serwis zastrzega sobie prawo do usuwania ofert, które zawierają niekompletny opis, bądź opis ten jest niezgodny z niniejszym regulaminem.


6. Serwis zastrzega sobie prawo do zablokowania bądź usunięcia konta zarejestrowanego Użytkownika, a użytkownik nie może wnosić z tego powodu żadnych roszczeń.


7. Użytkownik nie może kopiować, reprodukować, modyfikować danych umieszczonych w Serwisie.


8. Użytkownik zainteresowany konkretna ofertą Usługodawcy powinien dokładnie zapoznać się z jej opisem.


9. Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność i nie będzie wnosił żadnych roszczeń związanych z korzystaniem z Serwisu, w szczególności dotyczących wiarygodności prezentowanych przez Usługodawców ofert.


10. Właściciel serwisu dostarcza Serwis w stanie takim jaki jest, bez żadnych gwarancji i zobowiązań.


III. Ochrona prywatności


1. W trakcie rejestracji Użytkownik musi podać swój adres e-mail oraz hasło (od 6 do 20 znaków). Dodatkowe, nie wymagane dane to: płeć, imię, nazwisko, telefon oraz dane adresowe (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy miejscowość oraz województwo).


2. Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, z późniejszym zmianami.


3. Dane wprowadzane w trakcie rejestracji Użytkownika to jedyne dane jakie serwis gromadzi o Użytkownikach. Pozostałe, wprowadzane przez zarejestrowanego Użytkownika dane, to dane opisujące oferowane usługi.


IV. Postanowienia końcowe


1. Uslugodawca.pl dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Serwisu. Wszystkie usterki techniczne rozwiązywane będą w możliwie najkrótszym czasie. Uslugodawca.pl nie udziela jednak żadnych gwarancji, że działanie serwisu będzie przebiegać bez żadnych awarii.


2. Wszelkie zauważone nieprawidłowości w działaniu serwisu Użytkownik może zgłaszać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@uslugodawca.pl


3. Niniejszy regulamin obowiązuje od momentu opublikowania go na stronie internetowej.


4. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie.


5. Aktualny regulamin jest zawsze dostępny na stronie serwisu Uslugodawca.pl